Viesnīcas “Santa” privātuma politika.

Viesnīca „“SANTA”” atzīst privātuma nozīmi. Šī privātuma politika atspoguļo mūsu apņemšanos garantēt mūsu viesu privātumu un nodrošina jūsu personīgās informācijas aizsardzību saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības un citiem datu aizsardzības un privātuma likumiem.

Privātuma politika

Mūsu privātuma politika nosaka politiku un kārtību, ko mēs esam izveidojuši, lai aizsargātu mūsu tīmekļa vietnē atrodamās informācijas izmantošanu, apmaiņu un uzglabāšanu.

Viesnīcas „“Santa”” apkopotā informācija

Viesnīca „“Santa”” apkopo personīgo informāciju tikai tad, kad mums tā ir nepieciešama vai kad mums ir mērķis to izmantot, un tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas, kad jūs reģistrējaties vai veicat pie mums rezervāciju, pierakstāties jaunumu saņemšanai (no 2018. gada) vai veicat citas darbības mūsu tīmekļa vietnē. Veicot kādu no iepriekšminētajām darbībām, jūs tiksiet lūgts dot piekrišanu un tādējādi nodrošināt precīzus, aktuālus un pilnīgus datus, kas nepieciešami, lai reģistrētos mūsu tīmekļa vietnē. Turklāt jūs piekrītat tam, ka viesnīca „“Santa”” drīkst uzglabāt un izmantot jūsu reģistrācijas datus (ieskaitot kredītkartes informāciju), lai izmantotu to jūsu konta uzturēšanai un, ja nepieciešams, rēķina apmaksai no jūsu kredītkartes konta.

Kādā veidā viesnīca „“Santa”” izmanto šo informāciju?

Viesnīca „“Santa”” izmanto šo informāciju, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus, nodrošinātu rezervācijas pakalpojumus un pielāgotu savus pakalpojumus jūsu vajadzībām. Jūsu dati tiks saglabāti, lai vienkāršotu rezervēšanas procesu un jūsu turpmākos apmeklējumus, kā arī, lai sniegtu jums vislabāko apkalpošanu, kad lietojat mūsu tīmekļa vietni, vai sazinieties ar mums.

Drošība, informācijas apmaiņa un konfidencialitāte

Uzglabājot un izmantojot jūsu sniegto informāciju, mēs izmantojam striktas drošības procedūras. Tas izslēdz neautorizētu pieeju vai nelikumīgu jūsu personīgās informācijas apstrādi. Viesnīca „“Santa”” apņemas nesniegt par jums informāciju trešajām personām. Mēs nodrošināsim jūsu informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad informācijas nodošanu paredz tiesību akti. Viesnīca „“Santa”” izmantos jūsu informāciju tikai viesnīcas iekšējai lietošanai.

Jūsu piekrišana

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat jūsu personīgās informācijas apkopošanai, uzglabāšanai un apstrādei saskaņā ar noteikumiem, kas minēti šajā privātuma politikas iztirzājumā.

Informēšana par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Karill” (viesnīca „“Santa””), adrese: “Kalnjāņi” Siguldas pag., Sigulda, LV-2150, tālrunis: +371 29219438, +371 26383994, elektroniskā pasta adrese: villa.vanilla@inbox.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – iesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude.

Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Pārziņa leģitīmā interese ir jebkuras iesniegtās vai atsūtītās informācijas apstrāde un atbildes, piemēram, iesnieguma vai pieprasījuma sniegšana.

Personas datu iespējamie saņēmēji:

  • SIA „Karill” pilnvarotie darbinieki (iesniegtās informācijas aplūkošana, apstrāde un atbildes sagatavošana).
  • Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (elektroniskā pasta uzturētājs, ja informācija tiks saņemta e-pastā).

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un informācijas sniegšanas.

Informējam, ka jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. Pieprasīt pārzinim piekļūt jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.
  2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Informācijas iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas iesniegtajā informācijā, par to personas datu apstrādi, kas saistītas ar šīs informācijas izskatīšanu.

SIA „Karill”

PRIVĀTUMA ATRUNA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI viesnīcas viesiem

 Šis paziņojums sagatavots, lai sniegtu jums informāciju par jūsu personu datu apstrādi un lai darītu jums zināmu par to, kā SIA „Karill” (turpmāk arī viesnīca „“Santa””) apstrādās jūsu personas datus. Šis paziņojums ir sagatavots viesnīcas viesiem, kuri rezervēs vai izmantos viesnīcas „“Santa”” naktsmītnes pakalpojumus. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 679/2016 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – GDPR) ar šo paziņojumu jums tiek sniegta informācija saskaņā ar GDPR 13. pantu.

Jebkurā gadījumā, lai saņemtu informāciju par jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar SIA „Karill” pa tālruņiem +371 29219438, +371 26383994 vai e-pastu villa.vanilla@inbox.lv

I Pārzinis

Pārzinis ir persona, kura viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Tekstā turpmāk SIA „Karill”, viesnīca „“Santa”” var tikt saukts arī par Pārzini.

1.      Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Karill”, viesnīca „“Santa””, adrese “Kalnjāņi” Siguldas pag., Sigulda, LV-2150, tālruņi: +371 29219438, +371 26383994, elektroniskā pasta adrese: villa.vanilla@inbox.lv

II Personu datu apstrādes mērķi

SIA „Karill”, viesnīca „“Santa”” jūsu personas datus ievāc tikai skaidriem un leģitīmiem mērķiem. Šajā sadaļā tiks attiecīgi uzskaitīti mērķi, kādiem tiks vai varētu tikt apstrādāti jūsu personas dati, iespējamie personas datu veidi, kas varētu tikt apstrādāti, datu apstrādes tiesiskais pamatojums un datu glabāšanas termiņš.

Apstrādes mērķus nosaka SIA „Karill”, viesnīca „“Santa”” atkarībā no darbībām, kas jāveic, lai tie būtu paredzēti tikai leģitīmiem mērķiem.

Iespējamie personas dati tiks uzskaitīti, lai jūs uzskatāmi varētu aplūkot, kādi personas dati varētu tikt apstrādāti konkrēta mērķa ietvaros.

Datu apstrādes tiesiskais pamats tiek noteikts atbilstoši GDPR 6. un 9. pantam, datu apstrāde tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja pastāv tiesiskais pamats to darīt.

2.    Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu rezervācija

Šīs datu apstrādes mērķa ietvaros jūsu personas dati tiks apstrādāti, kad saņemsim rezervācijas pieteikumu attālināti pa e-pastu, tālruni, caur viesnīcas „“Santa”” mājaslapas rezervācijas lapu, www.booking.com u.c. naktsmītnes rezervācijas uzņēmumiem vai kanāliem, vai klātienē viesnīcā. Atsevišķos gadījumos, kad rezervācijas būs lielākas vai īpaši pieprasītos laika posmos, mēs sagatavosim un aicināsim jūs iesniegt garantijas vēstuli par pēcapmaksas norēķinu. Jūsu personas dati tiks apstrādāti arī tad, ja izlemsiet rezervāciju atcelt.

Iespējamie personas datu veidi, kas tiks apstrādāti

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvieta, lai sagatavotu rēķinu – adrese, pilsēta, pasta indekss, bankas kartes dati lielāku rezervāciju gadījumā.

 Tiesiskais pamats

·         Pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), veicot naktsmītnes rezervāciju, tādā veidā nepārprotami norādot vēlmi apmesties viesnīcā.

·         Pārziņa leģitīmās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) izmantot Viesnīcas vadības sistēmu, reģistrējot tajā saņemto rezervāciju, lai nodrošinātu efektīvu darba procesu. Saņemot rezervācijas pieteikumu, pēc kura izvērtēšanas Pārzinim rodas nepieciešamība iegūt garantiju, tad tiek apstrādāti jūsu personas dati, lai sagatavotu un nosūtītu jums garantijas vēstuli.

 Glabāšanas termiņš

Jūsu personas dati tiks glabāti dažādus laika periodus:

·         4 gadus Pārziņa viesnīcas vadības sistēmā, ja ieradīsieties viesnīcā un reģistrēsieties tās pakalpojumu izmantošanai.

·         Ja atsauksiet rezervāciju, tad jūsu dati no Pārziņa viesnīcas vadības sistēmas tiks dzēsti 1 dienas laikā no atteikuma saņemšanas brīža.

·        Grupu rezervācijas informācija papīra formā ‒ 2 gadi, sākot ar izrakstīšanās dienu.

·         Elektroniskās sarakstes ‒ līdz 2 gadiem, ja pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros būs notikusi saziņa ar jums.

·         Līdz izrakstīšanās dienai – papīra formā izdrukātā jūsu rezervācijas informācija.

 3.    Viesu reģistrācija un viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu nodrošināšana

Ierodoties viesnīcā, jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai reģistrētu jūsu ierašanos – aizpildot viesu reģistrācijas anketu. Aizpildot un parakstot viesu reģistrācijas anketu, jūs nodibināt līgumiskas attiecības, piekrītot iekšējiem kārtības noteikumiem par viesnīcas pakalpojumu saņemšanu. Gadījumā, ja pirms ierašanās būsiet rezervējuši naktsmītni, tad tiks apstrādāta šī jūsu iepriekš sniegtā informācija.

Papildus šī mērķa ietvaros jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu viesnīcas (naktsmītnes) un saistītos papildpakalpojumus. Tas ietver jūsu profila izveidi Pārziņa viesnīcas vadības sistēmā, norēķinu administrēšanu (maksājumu apstrāde, rēķinu izrakstīšana un parādu piedziņas organizēšana), saziņas organizēšana ar jums, lai risinātu dažādus nestandarta jautājumus (organizētu numuriņa maiņu, lūgums pārvietot transportlīdzekli u.tml.) un izrakstīšanos no viesnīcas.

Iespējamie personas datu veidi, kas tiks apstrādāti

Vārds, uzvārds, personas dokumenta vai cits identifikācijas numurs, dzimšanas dati, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, automašīnas reģistrācijas numurs, ārzemju viesiem vēl papildus tiks prasīts personas apliecinoša dokumenta veids, numurs, tā izdošanas un derīguma termiņš.

Tiesiskais pamats

·         Līguma noslēgšanai (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), piekrītot iekšējiem kārtības noteikumiem, tiek nodibinātas savstarpējas attiecības starp jums un Pārzini; uz šī tiesiskā pamata tiek apstrādāti jūsu personas dati, kas nepieciešami, lai izpildītu no šīs sadarbības izrietošās saistības.

·         Juridiska pienākumu izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) ‒ šī tiesiskā pamata ietvaros Pārzinis apstrādās jūsu personas datus, kā to par pienākumu uzliek kāds no ārējiem normatīvajiem aktiem (starptautiskie līgumi, likums, Ministru Kabineta noteikumi u.c.), piemēram, Tūrisma likums, Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumi Nr. 226 „Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”, kas paredz kārtību un datus, kuru jāaizpilda ārzemju viesim reģistrācijas anketā.

·         Pārziņa leģitīmās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) izmantot viesnīcas vadības sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu darba procesu viesnīcā. Kā arī gadījumos, kad būs nepieciešams iegūt jūsu personas apliecinošā dokumenta informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti, reģistrējoties viesnīcā. Vēl šī tiesiskā pamata ietvaros tiks organizēta norēķinu administrēšana, piemēram, parādu piedziņa.

·         Īpašo kategoriju datu apstrādei (GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts) ‒ tiesiskais pamats piemērojams gadījumos, kad jūs Pārzinim brīvprātīgi sniegsiet savu veselības informāciju, piemēram, par alerģijām.

Glabāšanas termiņš

Jūsu personas dati tiks glabāti dažādus laika periodus:

·         4 gadus no jūsu pēdējā viesnīcas apmeklējuma viesnīcas vadības sistēmā.

·         2 gadus ‒ vispārīgas elektroniskās sarakstes, ja pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros būs notikusi saziņa ar jums.

·         1 gadu ‒ papīra formas viesu reģistrācijas anketa.

III Datu saņēmēji

Datu saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona, vai nav. Attiecīgi pie datu saņēmējiem Pārzinis jums norādīs visus iespējamos saņēmējus ‒ gan savus darbiniekus, gan sadarbības partnerus, gan valsts iestādes. Gadījumā, ja vēlaties saņemt informāciju par precīziem datu saņēmējiem, jums jāgriežas pie Pārziņa.

4.      Iespējamie jūsu datu saņēmēji

·         SIA „Karill”, viesnīcas „“Santa”” vadība, darbinieki savu amata pienākumu pildīšanai – administratori, uzņemšanas dienesta vadītājs.

·         Pārziņa apstrādātāji ‒ naktsmītnes rezervācijas moduļa uzturētājs (gadījumos, kad naktsmītni rezervēsiet, izmantojot viesnīcas „“Santa”” tīmekļa vietni), elektroniskā pasta uzturētājs (gadījumos, ja saziņai izmantosiet e-pastu).

·         Valsts un pašvaldību iestādes un citas personas tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, Valsts policija vai Valsts robežsardze.

×          Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

IV Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

 5.    Pārzinis nenodod jūsu personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

V Jūsu tiesības jautājumos par personas datiem

Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas GDPR III nodaļā.

6.    Jums ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļūt jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.

7.    Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai citā uzraudzības iestādē.

VI Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

8.    Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai jūsu personas datu apstrādi, tad varat sazināties ar SIA „Karill”, viesnīca „“Santa””, izmantojot ievadā vai 1. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

Sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnē hotelsanta.lv

SIA „Karill” (viesnīca „“Santa””) ir šīs tīmekļa vietnes Pārzinis. Tīmekļa vietnē hotelsanta.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”).

Lietojot vietni, jums ir iespēja piekrist vai nepiekrist sīkdatņu izmantošanai. Piekrītot jūs apstipriniet, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas mērķiem un gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām.

Ja izvēlāties nepiekrist sīkdatņu izmatošanai vai vēlaties atcelt iepriekš sniegtu piekrišanu, tad jums jāveic izmaiņas savas ierīces interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumos.

Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām, lai atcerētos jūsu norādītos valodas iestatījumus, burtu lielumus, piefiksētu, vai jums jau ir rādīts paziņojums, par to, ka hotelsanta.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Kā arī, lai varētu veikt satura kvalitātes uzlabošanu un satura pielāgošanu lietotāju vajadzībām, ko apkopo un analizē mājaslapā izvietotā statistikas uzskaites programma „Google Analytics”.

Pārziņa kontaktinformācija jautājumu par personas datu apstrādi gadījumos

SIA „Karill” (viesnīca „“Santa””), adrese: “Kalnjāņi” Siguldas pag., Sigulda, LV-2150, tālruņi: +371 67705271, +371 29219438, elektroniskā pasta adrese: info@hotelsanta.lv.

Informācija par sīkdatnēm

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot mājaslapai atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

 

 

Mājaslapā hotelsanta.lv lietoto sīkdatņu saraksts

Nosaukums

Sīkdatnes tips

Pakalpojumu sniedzējs

Mērķis

Termiņš

Veids

_hotelsanta

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Nosaka, vai lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanas noteikumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

1 mēnesis

HTTP

_cfduid

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Tiek izmantots, lai identificētu uzticamu tīmekļa trafiku.

1 gads

HTTP

ASP.NET_SessionId

Trešās puses sīkdatne

Online.bookvisit.com

Saglabā apmeklētāja sesijas stāvokli lapu pieprasījumos.

Sesija

HTTP

Nepieciešamās sīkdatnes – palīdz padarīt mājaslapu izmantojamu, nodrošina pamatfunkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām mājaslapā. Šādas sīkdatnes parasti tiek iestatītas tikai atbilstoši lietotāja veiktajām darbībām, kuras veido pakalpojumu pieprasījumu, piemēram, konfidencialitātes iestatījumu iestatīšana vai pieteikšanās.

Statistikas un mājaslapas veiktspējas uzlabošanas sīkdatnes – ļauj uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes savāc, tiek apkopota anonīmi.

Nosaukums

Sīkdatnes tips

Pakalpojumu sniedzējs

Mērķis

Termiņš

Veids

_utma

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Apkopo datus par to, cik reizes lietotājs apmeklējis vietni, kā arī fiksē pirmās un pēdējās apmeklējuma reizes informāciju. Tiek izmantots Google Analytics.

2 gadi

HTTP

_utmb

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Reģistrē laika zīmogu, fiksējot precīzu laiku, kad lietotājs atvēris tīmekļa vietni. Tiek izmantots Google Analytics, lai uzskaitītu vietnes apmeklējuma ilgumu.

1 diena

HTTP

_utmc

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Reģistrē laika zīmogu, fiksējot precīzu laiku, kad lietotājs pametis tīmekļa vietni. Tiek izmantots Google Analytics, lai uzskaitītu vietnes apmeklējuma ilgumu.

Sesija

HTTP

_utmt

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Izmanto, lai fiksētu pieprasījumu ātrumu uz serveri.

1 diena

HTTP

_utmz

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Fiksē informāciju par vietnēm, no kurām lietotājs atnācis ‒ kādus meklēšanas servisus izmantojis, caur kādu saiti nonācis vietnē.

6 mēneši

HTTP

_ga

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni

2 gadi

HTTP

_gid

Pirmās puses sīkdatne

hotelsanta.lv

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni

1 diena

HTTP

collect

Trešās puses sīkdatne

google-analytics.com

Izmanto, lai nosūtītu datus pakalpojumam Google Analytics par apmeklētāja ierīci un uzvedību. Izseko apmeklētāju dažādās ierīcēs un mārketinga kanālos.

Sesija

Pixel

Mārketinga sīkdatnes – tiek izmantotas, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs un analizētu lietotāja intereses un, izveidojot lietotāja interešu digitālo profilu, ar mērķi piedāvāt lietotāja interesēm atbilstošākas reklāmas par precēm vai pakalpojumiem. Šāda veida sīkdatnes neuzglabā tiešu lietotāja personisko informāciju, bet balstās uz lietotāja pārlūkprogrammas un interneta ierīces unikālo identifikāciju. Tīmekļa vietnē hotelsanta.lv tiek izmantotas doubleclick.net sīkdatnes, kuras glabājas sesijas laiku.

Personas piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana

Jūs varat mainīt sīkdatņu iestatījumus jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs „Iespējas”, „Settings” vai „Preferences”. Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, jūs varat atrast zemāk norādītajās interneta pārlūkprogrammu mājaslapās:

Detalizētāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

Close Menu